Vrijmetselaarsloge Industria Nr. 255 te Drachten

Veel gestelde vragen

De meeste kandidaten melden zich aan via een lid van een loge dat hen bekend is. Kent men niemand die lid is, dan kan men zich altijd wenden tot de secretaris van de plaatselijke loge. De gegevens hiervan staan in de contactgegevens van de website.
De vrijmetselarij kent geen proeftijd. Wel bieden veel loges naast voorlichtingsbijeenkomsten serieuze belangstellenden de gelegenheid tot nadere oriëntatie. Na de inwijding tot leerling-vrijmetselaar is men volwaardig lid van de loge.
Natuurlijk is dat mogelijk, net als bij iedere andere vereniging.
Die variëren per loge vanaf Euro 250,– per jaar. Verder zijn er kosten van de aanschaf van een passend donker kostuum voor de Open Loges. Ook wordt aan het slot van iedere bijeenkomst de leden een bedelnap voorgehouden voor charitatieve doeleinden. Ten slotte wordt ook een bijdrage gevraagd voor het deelnemen aan het broedermaal dat aansluitend op een rituele bijeenkomst wordt gehouden en is een per loge wisselend entreegeld verschuldigd.
De meeste loges komen éénmaal per week ’s avonds bijeen op een vaste weekdag. Er zijn ook loges die twee of één keer per maand bijeenkomen.
Nee, die is er niet. Maar het is weinig zinvol lid te worden en dan niet te komen. Echter, familie en werk gaan altijd voor.
Als man kan je lid worden van de Orde. Ongeacht seksuele geaardheid of geloofsovertuiging.
Het lidmaatschap staat open voor iedere vrije man van goede naam. Dat laatste wil zeggen dat zijn reputatie geen aanleiding zal geven tot discussie. Er is geen enkele beperking op grond van geloof, ras, afkomst, maatschappelijke positie of nationaliteit. Wel dient men de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
Dat is een traditie. Toen de Vrijmetselarij ontstond waren er alleen maar verenigingen en clubs voor mannen. Vrouwen kunnen lid worden van de vrouwelijke Orde en er is ook de mogelijkheid toe te treden tot een gemengde vrijmetselarij.